Standard salgs- og leveringsbetingelser for

Mosegaardens – Sunde Godbidder

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. januar 2012 til anvendelse, såfremt ikke andet er skriftlig aftalt Mosegaardens – Sunde Godbidder og køber imellem.

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftlig aftalt mellem parterne. Mosegaardens – Sunde Godbidder forbeholder sig ret til indtil leveringsdagen at regulere priserne forholdsmæssigt, såfremt der sker en stigning i fragt, forsikringspræmier, vareafgifter, valutakurser eller andre forhold som Mosegaardens – Sunde Godbidder ikke råder over jf. afsnittet om force majeure. Mosegaardens – Sunde Godbidder handler ikke med private.

2. Priser

Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms, medmindre andet er angivet.

3. Betaling

Mosegaardens – Sunde Godbidder betalingsbetingelser er som angivet på fakturaen. Er betalingen ikke Mosegaardens – Sunde Godbidder i hænde senest på forfaldsdatoen, forbeholder Mosegaardens – Sunde Godbidder sig ret til at beregne rente som angivet på faktura, fra forfaldstidspunktet og indtil betaling finder sted. Ved overskridelse af betalingsfristen debiteres 2% morarentetillæg pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, derefter på gælden.
Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod Mosegaardens – Sunde Godbidder, som ikke er anerkendt af Mosegaardens – Sunde Godbidder og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til Mosegaardens – Sunde Godbidder, som om levering var sket til aftalt tid. Mosegaardens – Sunde Godbidder kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

4. Ejendomsforhold

Mosegaardens – Sunde Godbidder forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt renter og evt. inddrivelsesomkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering

 

Mosegaardens – Sunde Godbidder kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.
Hvor ikke andet er aftalt, anses varen solgt ab lager. Risikoen går over til køber ved varens levering. Sker forsendelse med fremmed fragtfører, eller ved overgivelse til sådan fragtfører, eller ved overgivelse til speditør, uanset om denne blot formidler transporten eller selv forestår denne anses varen for at være leveret ved overdragelse til denne.

6. Restordre

Restordre sendes, efter varen er kommet på lager, med næstekommende ordre. Ønskes restordren sendt før, pålægges særskilt fragt gebyr herfor, med mindre andet er aftalt mellem Mosegaardens – Sunde Godbidder og køber.


7. Produktinformation

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for Mosegaardens – Sunde Godbidder

8. Produktændringer

Mosegaardens – Sunde Godbidder forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf, såfremt dette sker uden ulempe for køber.

9. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor Mosegaardens – Sunde Godbidder kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand.
Mosegaardens – Sunde Godbidder har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tab af fortjeneste eller andet afledt tab.
Med mindre andet specielt er aftalt, har Mosegaardens – Sunde Godbidder intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af køberen.
Mosegaardens – Sunde Godbidder er kun ansvarlig for personskade, når det kan dokumenteres at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Mosegaardens – Sunde Godbidder eller af nogen Mosegaardens – Sunde Godbidder er ansvarlig for.

10. Produktansvar

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, gælder følgende begrænsninger: Mosegaardens – Sunde Godbidder er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af Mosegaardens – Sunde Godbidder leveret vare i det omfang, det kan bevises, at skaden skyldes firmaets fejl eller forsømmelse.
I den udstrækning, Mosegaardens – Sunde Godbidder måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Mosegaardens – Sunde Godbidder skadesløs i samme omfang, som Mosegaardens – Sunde Godbidder ansvar er begrænset efter punktet herover.

11. Reklamation

Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om leverancens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder køber, at dette ikke er tilfældet, påhviler det køber senest tre (3) hverdage efter varemodtagelsen skriftlig at underrette Mosegaardens – Sunde Godbidder herom.
Såfremt leverancen ikke kvalitetsmæssigt svarer til det aftalte, har køber pligt til, hvis Mosegaardens – Sunde Godbidder anmoder herom, at returnere varen på Mosegaardens – Sunde Godbidder`s regning og risiko, hvor efter Mosegaardens – Sunde Godbidder krediterer det fulde beløb. Mosegaardens – Sunde Godbidder forbeholder sig retten til kun at modtage den defekte del. Såfremt leverancen ikke mængdemæssigt svarer til det aftalte, har Mosegaardens – Sunde Godbidder ret til at kreditere/debitere differencen.
Forandringer eller indgreb i det købte uden Mosegaardens – Sunde Godbidder `s skriftlige samtykke fritager Mosegaardens – Sunde Godbidder fra enhver forpligtelse. Mosegaardens – Sunde Godbidder forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis Mosegaardens – Sunde Godbidder ikke finder fejl ved varen efter test, må der påregnes, at varen sendes retur med regning for udført arbejde.

12. Returnering

Eventuel returnering af varer kan kun ske efter skriftlig aftale med Mosegaardens – Sunde Godbidder. Ikke lagerførte varer vil kun kunne returneres, hvis der viser sig mangler ved de leverede varer. Lagervarer kan kun returneres såfremt varen/emballagen er fuldstændig ubeskadiget. Der fradrages i øvrigt 10% i fakturaprisen dog minimum 50,00 kr., med mindre andet er skriftligt aftalt. Al returnering sker for købers regning og risiko. Returneres varer uden forudgående aftale med Mosegaardens – Sunde Godbidder, vil der ske returnering til køber for købers regning og risiko.

13. Tvister

Enhver tvist mellem Mosegaardens – Sunde Godbidder og køber skal afgøres efter dansk ret.

14. Force Majeure

Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det Mosegaardens – Sunde Godbidder for ethvert ansvar, og Mosegaardens – Sunde Godbidder forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for Mosegaardens – Sunde Godbidder `s kontrol, og som påvirker Mosegaardens – Sunde Godbidder `s muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

2012 Mosegaardens – Sunde Godbidder